Hristiyanlık Nedir?

Dinler ve inançlar on binlerce yıldır pek çok insanın hayatında önemli bir yer edinmiştir. Belli bir inanışa ya da ritüellere bağlı insanlar yaşamlarını bu çerçevede düzenlemeye çalışmışlardır. Özellikle inançlarına bağlı kişiler çalışma hayatlarını, günlük temel faaliyetlerini hep bu kurallara göre şekillendirmişlerdir.

Dünya tarihi çok farklı inanışlara, yaklaşımlara şahit olsa da İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik gibi dinler hem inanan kişi sayısından hem de ilahi temellere dayanmasından dolayı daha fazla ön planda olmuştur. Dinler arasında bazı benzer özellikler olmakla birlikte farklı fikirlere ya da inanışlara da sahip olanları vardır. Özellikle ilahi bir kaynaktan gelerek insanlara ulaşan dinlerin peygamberler aracılığıyla insanlara ulaşan kutsal kitapları vardır.

İçindekiler

İslamiyet Nedir?

İslam inancına göre; Allah’u Teala, peygamberleri aracılığıyla insanlara kutsal kitaplar göndererek onları doğru yola, iyiliğe ve güzelliğe çağırmaktadır. Yüce Allah’ın gönderdiği son peygamber olan Hz. Muhmammed (a.s) de dört büyük melekten birisi olan Cebrail aracılığı ile kendisine indirilen Kur’an-ı Kerim’i insanlarla buluşturmak için vazifelendirilmiştir.

İslamiyet, İnsanlara iyilik yapmayı, çirkin ve kötü işlerden uzak durarak doğru bir hayat sürmeyi emreder. Kutsal kitapta, doğru ve dürüst bir yaşam sürerek insanlığa faydalı olacakların hem bu dünyada hem de ‘ahiret’ olarak adlandırılan diğer dünya da mükafatlandırılacakları vurgulanır. Hayatlarını insanlara zulüm ederek ve kötü işler yaparak geçirenlerin de bir takım cezalarla karşı karşıya kalacakları vurgulanır.

İslamiyet inancına sahip olup hayatını Kutsal Kitap Kur’an-ı Kerim’e göre şekillendiren ve orada belirtilen kanunlara göre yaşayan insanlara Müslüman denir. Dünya üzerinde İslam dinine inanan 1 milyar 300 milyon civarında insan vardır.

Musevilik Nedir?

Musevilik diğer bir adıyla Yahudilik, dünya üzerinde bulunan ve bir ilahi kaynaktan çıkarak insanlarla buluşan dinler arasında en eski tarihli olanıdır. Ayrıca tek tanrılı inanç sistemleri arasında 14 milyon civarında takipçisi ile en az nüfusa sahip olan ilahi temelli dindir.

Hz. Musa (a.s) aracılığıyla gönderilen kutsal kitap olan Tevrat’ta ‘ahd’ konusuna fazlaca değinilmiştir. Musevilerin inancına göre; Tevrat’ta da belirtildiği gibi İsrailoğulları ile Yaratıcı arasında inananların uyması gereken bir ahid bulunur. Eğer hayatlarını bu ahide uyarak yaşarlarsa mutlu ve huzurlu olacaklarına, aksi bir tutum sergileyerek ahide aykırı davrandıklarında da üzerlerinden bela ve sıkıntının eksik olmayacağına inanırlar.

Musevilik inancına sahip olanların bir kısmı Tevrat’ta yer alan bazı ifadeleri gerekçe göstererek kendilerinin yeryüzündeki üstün ya da seçilmiş bir millet olduklarını savunur.

Hristiyanlık Nedir?

Türkçe’ye Christian kelimesinden geçen Hristiyanlık, 2 milyarı aşan inanan sayısıyla dünya üzerinde mevcut olan en yaygın tek tanrılı din olma özelliğini taşır. Başlıca olarak Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yaygın olan bu dinin dünyanın hemen hemen her bölgesinde takipçisi vardır.

İlahi kaynaklı olan diğer dinlerde olduğu gibi Hristiyanlık inancında da peygamber ve kutsal kitap kavramlarına yer verilmektedir. Hristiyanlık diğer bazı dinlerde olduğu gibi bazı mezheplere ayrılmıştır. Mezhep, bir inanç sisteminde yer alan davranış, kural ya da yaklaşımlarda oluşan görüş farklılıkları neticesinde ortaya çıkan büyük çaplı gruplardır.

Hristiyanlık inancı; Yaratıcı tarafından yeryüzüne gönderilen Hz. İsa (a.s) veya bu dine mensup olanların kullandığı ifade olan Meryem oğlu İsa Mesih’in İncil aracılığıyla insanlara ulaştırdığı öğretilere uymak ve hayatlarını buna göre şekillendirmekten oluşur. Bu öğretiler arasında en çok üzerinde durulan konu sevgi olgusudur. Bu dine inananlar için en büyük emir akıl, yürek ve var olan tüm güç ile Tanrı’yı sevmektir. İkinci emir ise kendisi dışında var olan herkes anlamına gelen ‘komşuyu sevmektir.’

Hristiyanlık inancına sahip olan kişiler Hz. İsa’yı mesih, yani Tanrının Oğlu olarak kabul ederler. İnanışlarına göre yeri göğü yaratan Tanrı ile Hristiyanlık inancına sahip insanlar arasında İsa Mesih bir aracı vazifesi görmektedir.

Hristiyanlık’ta Hangi Mezhepler vardır?

Hristiyanlık inancında bazı konularda farklı yaklaşımlara sahip inananların oluşturduğu pek çok mezhep vardır. Ancak bunlardan en büyük olanları üç tanedir. Dünya genelinde 1 milyardan fazla üyesiyle Katoiliklik, Hristiyanlık mezheplerinin en büyük olanıdır. Ardından 350 milyon civarında takipçisi ile Protestanlık ve de 170 milyon inananın mensup olduğu Ortodoksluk gelmektedir.

Originally posted 2022-06-06 20:46:46.