Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir?

Eğitimin Tanımı ve Unsurları

Eğitim kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birçok filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna dair farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen standart tanımı şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime dair bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değişikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin ana taşlarıdır.

Eğitim, insan için yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik yani beklentilere ve hedeflere uygun olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim sürecinin işletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim merkezleri gibi mekânlarda verilen eğitim formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Yani eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim Türleri

Eğitim türlerine göre sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim olmak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise kendiliğinden gelişen plansız ve programsız yapılan eğitimdir ki birey bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi

Eğitim, bir sistem olarak ele alındığında ise eğitim sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kaynak; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, donanım, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Süreç; okul içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, mezuniyet, sınav sonuçları gibi istenilen davranış değişiklikleridir.

İyi bir öğretmen sabırlı olmalıdır

Eğitimin İşlevi

Eğitim belli bir amaca yöneliktir. Bu açıdan eğitimin sosyal, bireysel, siyasal ve ekonomik işlevleri vardır. Söz gelimi bireyin toplumla uyumlu hale gelmesi ve nesiller arasında kültürün aktarılması eğitimin sosyal işlevidir. Bireyin yaşam için temel beceriler kazanması eğitimin bireysel işlevi; vatandaşlık görevlerinin benimsetilmesi eğitimin siyasal işlevi; bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek de eğitimin ekonomik işlevidir.

Eğitim Verecek İnsanlarda Gereken Özellikler

Eğitim, insanlar için çok önemlidir. Hayat boyunca devam eder. Yeni bilgiler öğrenirken, anlatıcı da büyük bir paya sahiptir. Anlatıcının özellikleri, öğrenen kişileri etkileyebilir. Belli bir topluluğa bir konuyu farklı kişiler anlattığında, anlama ve öğrenme hızları değişiklik gösterebilir. Bunun nedeni de anlatıcının önemiyle ilgilidir. Eğitimi verecek kişilerde belirli birtakım özellikler bulunur.

Konuyu İyi Bilmek

Bir konu hakkında öğretici kabiliyetin olması için konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunur. Böylece, bilgiyi almak isteyenlerin sorularına ve görüşlerine daha iyi cevaplar verilir. Anlatan kişinin işini iyi yapması konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğuna da bağlıdır. Eğitim verecek kişilerin yaşamları süresince konuları hakkındaki ilerlemelerin takibinde olması, konuya egemen olmak açısından önemlidir.

Eğitimde başarılı olmak
Eğitimde başarılı olmak için hem öğretmenin hem de öğrencinin bu konuda istekli olması gerekir.

Sabırlılık

Anlatılan konunun bir türlü anlaşılamaması, anlatıcı için istenmeyen bir durumdur. Bu gibi durumlarda anlatan kişi sabırlı davranırsa istediği sonuca daha kolay ulaşır. Anlatıcının kitlesi, istediği kadar sorumlu davranmıyor olabilir. Fakat anlatıcı tüm bunları bir kenara koyar, sabırlı davranır ise konunun öğrenilmesi daha hızlı olur.

Lider Olmak

Eğitimcinin, bilgiyi aktardığı insan karşısında lider niteliğe sahip olması beklenir. Liderlik her bireyde olabilecek bir şey değil. Geliştirilebilen bir özellik olmasına karşın, liderliğin içsel olduğu söylenir. Bazı insanlar liderlik edebilmeye yatkınken bazı insanlar bundan uzaktır. Öğreticilerde, bilgiyi verdikleri bireyler üzerinde bir önder olma durumu beklenir.

Sağlıklı Bir İletişim

Bilginin bireylere ulaştığı başarılı eğitimlerde sağlıklı bir iletişimin kurulduğu gözlenir. İletişimin sağlıklı olması durumunda eğitimci de sonuçlarından memnun kalır. Bilgiyi edinmek isteyenler ve öğrenciler sağlıklı bir iletişim için doğru eğitimciyi arar. Konunun bilinirliği kadar iletişimin nasıl olduğu da aranan özellikler arasındadır. Eğitimci, konunun öğrenilip öğrenilmediğini kurduğu iletişim doğrultusunda anlar.

Planlama

Eğitimcilerin plan yapabilmesi, bilginin ne zaman verileceğinin belirlenmesi gibi durumları etkiler. Planlama yapmak eğitimcinin konuyu iyi bilmesi kadar önemlidir. Doğru bir planlama ile öğrenciler de bilgilendirilir. Bu bilgilendirme doğrultusunda zaman tasarrufunda bulunur. Böylece hem eğitimci hem de öğrenciler zamanı daha iyi kullanır.

Organizasyon

Eğitimci, bilgiyi aktardığı kitleyi birçok yönden organize eder. Zaman ve yer konusunda kitlenin organizasyonunu üstlenir. Bunun yanında kalabalık ve daha seyrek gruplara karşı aynı yönetici kimliği ile davranır. Eğitimcilerde bulunması gereken organize edebilme durumu olmadığı taktirde aksilikler yaşanır.

İlişki Kurmak

İyi bir eğitimci, eğitimi verdiği kitleye karşı ilişkilerini sağlıklı kurar. İlişki kurma konusunda da sorun yaşamaz. İlişkilerinde nerede duracağını bilir ve buna göre davranır.

Originally posted 2022-06-06 14:17:33.